כלים עתיקים

המשקל עם הכף הירוק מיועד לירקות במקור